20 aug 2017

Vedtekter Garasjelag 2

VEDTEKTER FOR JEVEBO GARASJELAG 2 SA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Jevebo Garasjelag 2 SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Oslo kommune.

3. Virksomhet
Selskapet skal drive utleie av garasjer samt vedlikehold av disse for andelseiere i Jevebo Borettslag AL. 

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av tjenester fra foretaket. Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

4. Andelsinnskudd
Hvert medlem skal betale kr 50 i andelsinnskudd.
Andelsinnskudd skal ikke forrentes.
Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. 

Det skal ikke betales medlemskontingent. 

Andelseier som skal selge sin leilighet og som samtidig er medlem i garasjelaget omsetter leilighet og garasje under ett.

5. Leiekontrakt og fremleie
Det skal opprettes en skriftlig leiekontrakt med hvert enkelt medlem. Et medlem som har betalt innskuddet og for øvrig tilfredsstiller vedtektenes krav, har rett til å leie en garasje. 
Et medlem har rett til å leie garasjen så lenge vedkommende overholder bestemmelsene i leiekontrakten og alle bestemmelser for øvrig om orden, vedlikehold og årsmøtets vedtak. Hvis medlemmet overtrer noen av disse bestemmelsene eller vedtak, har styret rett til, med en måneds varsel, å si opp leieforholdet. 

Enhver fremleie og fremleiebetingelser må på forhånd være godkjent av styret for å være gyldig. Ved fremleie har andelseiere i Jevebo Borettslag AL fortrinnsrett.

6. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

Godskriving av foretakets egenkapital Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29) Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

7. Styre og daglig leder 
Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer. 
Styret skal bestå av medlemmer fra styret i Jevebo Borettslag AL.
Foretaket tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.
Foretaket skal ikke ha daglig leder.

8. Ordinært årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendedel skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig til medlemmene med minst 8, høyst 20 dager. 
Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om nødvendig, innkalles med kortere frist, men minst tre dager. 

Årsmøte ledes av styreleder, hvis ikke årsmøte vedtar å velge møteledelse. 
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

Endringer av foretakets vedtekter kan bare besluttes av årsmøte med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

9. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 3 årene.